VersaUV LEF-12i Benchtop UV Printer

from $25,294.50

 

VersaUV LEF2-200 Benchtop Flatbed UV Printer

from $32,994.50

 

VersaUV LEF2-300 Benchtop UV Printer

from $45,094.50

 

VersaUV LEJ-640 Hybrid Flatbed UV Printer

from $76,994.50

 

VersaUV LEJ-640FT Hybrid Flatbed UV Printer

from $162,800.00